• กลับสู่หน้าแรก  
• คณะผู้จัดทำ  
 
 
 
   
 
User :
Pass :
           เข้าสู่ระบบ :

 

Address หน้าหลัก ระบบบริหารจัดการบุคลากร (RPMS2007)

ข่าวสารประชาสัมพันธ์จากงานบุคลากร

บุคลากรในระบบ มีจำนวนทั้งสิ้น 30 ท่าน
ผู้ที่เข้าสู่ระบบแล้วจะมีเครื่องหมาย • หน้าชื่อ (การเข้าสู่ระบบหมายถึงผู้ใช้งานในระบบเข้าไปอัพเดทข้อมูล ชื่อเล่น วันเดือนปีเกิด และวุฒิการศึกษา)
ที่ เข้าสู่ระบบ ชื่อ - นามสกุล หน้าที่พิเศษ แผนกและหน่วยงาน สถานะการรับราชการ
3
•
นายณัฐพล มูลมั่น • ครูพิเศษสอน แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์
4
•
ภัทรา จงประเสริฐ • ประจำงาน งานครูที่ปรึกษา
• ประจำงาน งานบริหารงานทั่วไป
• ครูพิเศษสอน แผนกวิชาสามัญ-สัมพันธ์
5
•
โยธิน อุทัยวี • ครูพิเศษสอน แผนกวิชาเครื่องกล
6
•
นายธวัชชัย แสงสุรินทร์ • ครูพิเศษสอน แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์
• หัวหน้างาน งานสื่อการเรียนการสอน
8
•
นายธาตรี สุวรรณฤทธิ์ • ครูพิเศษสอน แผนกวิชาเครื่องกล
10
•
ว่าที่ร้อยตรีสุริยันต์ ด้วงโต้ด • หัวหน้าแผนก แผนกวิชาไฟฟ้ากำลัง
• ครูพิเศษสอน แผนกวิชาไฟฟ้ากำลัง
14
•
สมมัคร สุพรม • ครูพิเศษสอน แผนกวิชาเครื่องกล
19
•
สมัย บุตรตะกะ • ข้าราชการครู แผนกวิชาโลหะการ
• หัวหน้างาน งานพัสดุ
• หัวหน้างาน งานบุคลากร
• หัวหน้างาน งานส่งเสริมผลิตผล การค้าและประกอบธึรกิจ
21
•
นายสุรศักดิ์ นันทวี • ข้าราชการครู แผนกวิชาเครื่องกล
• หัวหน้าแผนก แผนกวิชาเครื่องกล
• หัวหน้างาน งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
• หัวหน้างาน งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
22
•
นางสาวดวงใจ ถิตย์สมบูรณ์ • พนักงานราชการ แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
• หัวหน้างาน งานบริหารงานทั่วไป
24
นางปาณชนิน ตรีพรหม • หัวหน้าแผนก แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
• ข้าราชการครู แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
• หัวหน้างาน งานการเงิน
25
•
นางสาววัลย์ลดา เกตมาลา • ครูพิเศษสอน แผนกวิชาสามัญ-สัมพันธ์
• ลูกจ้างชั่วคราว งานบุคลากร
• ลูกจ้างชั่วคราว งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
26
•
สุพรรณี แสนขาว • ลูกจ้างชั่วคราว งานวิทยบริการและห้องสมุด
• ครูพิเศษสอน แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
• ลูกจ้างชั่วคราว งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
• ลูกจ้างชั่วคราว งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
• ลูกจ้างชั่วคราว งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
27
•
นายทิณกร กุระอิ่ม • พนักงานราชการ แผนกวิชาเครื่องกล
• หัวหน้างาน งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน
30
•
นายจีรทีปต์ ณ ลำปาง • พนักงานราชการ แผนกวิชาสามัญ-สัมพันธ์
39
•
แววมณี โพธิณี • เจ้าหน้าที่ งานบริหารงานทั่วไป
• เจ้าหน้าที่ งานบัญชี
• เจ้าหน้าที่ งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน
41
•
นางสาวสีไพร ญานสิทธ์ • เจ้าหน้าที่ งานครูที่ปรึกษา
• เจ้าหน้าที่ งานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน
• เจ้าหน้าที่ งานประชาสัมพันธ์
• เจ้าหน้าที่ งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
42
•
นางสาวลักขณา วงษ์จรัส • เจ้าหน้าที่ งานทะเบียน
• เจ้าหน้าที่ งานสื่อการเรียนการสอน
• เจ้าหน้าที่ งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
43
•
นายฉัตร สุวรรณชาติ • เจ้าหน้าที่ พนักงานขับรถ
44
•
นางสาวกรรณิการ์ สมานมิตร • เจ้าหน้าที่ งานพัสดุ
47
•
นายวุฒิไกร เอิบอุทัย • เจ้าหน้าที่ งานพัสดุ
58
•
อาทิตย์ การะเกษ • หัวหน้างาน งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
• หัวหน้างาน งานทะเบียน
• หัวหน้าแผนก แผนกวิชาสามัญ-สัมพันธ์
• ข้าราชการครู แผนกวิชาสามัญ-สัมพันธ์
62
•
นายมนตรี วงค์ตาผา • ข้าราชการครู แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์
69
•
นางสาวอรพิน ใจหมั่น • ประจำงาน งานวัดผลและประเมินผล
• ประจำงาน งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
• ครูพิเศษสอน แผนกวิชาสามัญ-สัมพันธ์
70
•
นายสัตยา คำสามารถ • เจ้าหน้าที่ งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RQTY
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RLOG
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RREP
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RPMS
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RSMS
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RSLB
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RPKS
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RVPS
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RLIB
• เจ้าหน้าที่ งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
71
•
นางสาววิภาภรณ์ เทศารินทร์ • เจ้าหน้าที่ งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
• เจ้าหน้าที่ งานวัดผลและประเมินผล
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RQTY
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RLOG
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RREP
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RPMS
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RSMS
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RSLB
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RPKS
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RVPS
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RLIB
72
•
นายสมคิด สันวิลาศ • พนักงานราชการ แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RQTY
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RLOG
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RREP
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RPMS
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RSLB
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RPKS
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RVPS
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RLIB
73
•
admin admin • ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RREP
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RLOG
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RPKS
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RSLB
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RQTY
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RSMS
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RLIB
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RVPS
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RPMS

กำลังแสดงหน้าที่ 1/1
<< 1 >>

ระบบบริหารจัดการงานอาชีวศึกษา :: จัดทำโดยแผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ